Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Opisy studiów

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, bezpłatne
Trzyletnie studia licencjackie z filozofii są propozycją dla absolwentów szkół średnich oraz tych studentów, którzy chcieliby rozwijać się przez podjęcie studiów na interesującym drugim kierunku. Podczas wykładów studenci poznają najważniejsze dyscypliny filozoficzne i mierzą się z ich podstawowymi problemami, poznają i uczą się używać narzędzi filozoficznych. Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia, których przedmiotem jest analiza tekstów źródłowych. Obok obowiązkowych wykładów i ćwiczeń, studenci uczestniczą w unikalnych wykładach monograficznych, których oferta zmienia się co semestr. Obowiązkowe lektoraty poszerzają znajomość języka obcego. Dodatkowo studenci mogą uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania filozofii i etyki.
 
Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się dyplomem licencjata z filozofii. Wymagania dla kandydatów: matura z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
Podstawowe przedmioty: Antropologia filozoficzna, Estetyka, Etyka, Historia filozofii, Logika, Metafizyka , Filozofia Boga, Filozofia nauki, Filozofia polityki, Filozofia poznania, Filozofia przyrody, Filozofia religii
Najważniejsze umiejętności absolwenta filozofii:
- krytyczne myślenie
- odporność na manipulacje
- skuteczna argumentacja
- nawyk samokształcenia
- elastyczny umysł
- nieszablonowe myślenie
- głębsze poznanie samego siebie
 
Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie), dzienne, bezpłatne
 
Oferta dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, na dowolnym kierunku. Po pierwszym semestrze studiów możliwy jest wybór jednej z pięciu specjalności:
 
1) Coaching i doradztwo filozoficzne (nowość!)
Specjalność ma dwa cele. Po pierwsze, umożliwi świadome i dogłębne poznanie siebie i podjęcie drogi rozwoju osobistego. Dzięki pracy np. z emocjami, zwiększeniu świadomości odnośnie komunikacji interpersonalnej czy poszerzeniu wiedzy w zakresie rozwiązywania konfliktów absolwent specjalności coaching rozwinie lub nabędzie te fundamentalne umiejętności. Po drugie, zapewni praktyczne poznanie nowoczesnego narzędzia jakim jest coaching. Absolwent będzie posiadał wiedzę i wymagane kompetencje do otwarcia własnej praktyki coachingowej i pracy z klientami. Będzie znał kodeks etyczny coacha oraz stosował w praktyce narzędzia, jakimi posługuje się współczesny coach. Ukończenie specjalności daje możliwość zdobycia popularnego i nowoczesnego zawodu, jakim jest profesjonalny coach.
 
2) Etyka stosowana
W toku studiów Studenci Specjalności Etyka Stosowana nabywają umiejętności krytycznej analizy i interpretacji tekstów etycznych, tłumaczenia tekstów filozoficznych na język polski, twórczego i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Posiądą również podstawy do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych oraz identyfikowania problemów współczesności, jak również nabędą umiejętności reagowania na te problemy. Wykładowcy specjalności kładą nacisk na stosowanie praktycznych umiejętności filozoficznych do współczesnych problemów etycznych.
Specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie nie tylko rynku ale i całej szeroko rozumianej sfery życia publicznego, w której coraz częściej bardzo wyraźnie widoczna jest potrzeba obecności specjalistów od etyki.
 
Studia trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra filozofii, specjalność etyka stosowana.
Wymagania dla kandydatów: ukończone studia licencjackie lub magisterskie na dowolnym kierunku
podstawowe przedmioty: Bioetyka, Dydaktyka etyki, Etyka biznesu i CSR, Historia etyki 
 
3) Filozfia w nauce (nowość)

 

 
4) Filozofia a chrześcijaństwo
Filozofia a chrześcijaństwo to specjalność w ramach dwuletnich studiów magisterskich z filozofii na Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Zajmujemy się starożytnymi Ojcami Kościoła, średniowieczną scholastyką i relacją chrześcijaństwa do myśli nowożytnej i ponowożytnej. Studiujemy stare i nowe argumenty za istnieniem Boga, epistemologię religii, język religijny, problem zła, nowy ateizm, feminizm, rosyjską filozofię religijną, pluralizm religijny i filozofię postsekularną.
 
Studia trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra filozofii, specjalność filozofia a chrześcijaństwo.
Wymagania dla kandydatów: ukończone studia licencjackie lub magisterskie na dowolnym kierunku
podstawowe przedmioty: Analityczna filozofia religii, Fenomenologia i hermeneutyka Boga i religii, Filozofia Ojców Kościoła, Religia a nauki humanistyczne
 
5) Filozofia Systematyczna
Studia filozoficzne drugiego stopnia o specjalności: filozofia systematyczna pogłębiają u absolwenta motywację do pozyskiwania i doskonalenia wiedzy o nurtujących problemach współczesnego życia człowieka i procesach historyczno-kulturowych zachodzących w świecie. Istotnym zadaniem studiów jest kształtowanie postawy otwartości na problemy komunikacji społecznej oraz umiejętności rozpoznawania ważnych aspektów procesów kulturowych.
 
W toku studiów absolwenci nabywają umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych. Uczą się krytycznego myślenia, dzięki czemu stają się aktywnymi i samodzielnymi uczestnikami życia publicznego. Mają szansę lepiej poznać siebie, zrozumieć swoje relacje z innymi (rodzina, przyjaźń, praca). Absolwenci specjalności filozofia systematyczna posiadają wystarczającą wiedzę z zakresu historii filozofii oraz kierunków i szkół filozoficznych aby mieć rozeznanie w dyscyplinie a zarazem, dzięki dużemu wyborowi unikalnych, autorskich wykładów monograficznych, mogą kształtować swoje zainteresowania. Indywidualny rys badaniom studenta nadaje zwłaszcza praca na seminarium dyplomowym, pod kierunkiem i opieką samodzielnego pracownika naukowego.
 
Studia trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra filozofii, specjalność filozofia systematyczna.
Wymagania dla kandydatów: ukończone studia licencjackie lub magisterskie na dowolnym kierunku
podstawowe przedmioty: Retoryka i sztuka argumentacji, Filozofia religii w XX wieku, Wybrane zagadnienia filozofii polskiej, dydaktyka filozofii
6) Philsophy in English (nowość)
 
Studia uzupełniające magisterskie prowadzone w całości w języku angielskim. Obok wykształcenia kluczowych umiejętności i kompetencji filozoficznych specjalność ta pozwoli poznać fachową filozoficzną terminologię w języku angielskim. Opis specjalności.
 
Studia trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra filozofii, specjalność Philosophy in English.
Wymagania dla kandydatów: ukończone studia licencjackie lub magisterskie na dowolnym kierunku, znajomość języka angielskiego.
podstawowe przedmioty: Rhetoric and art of argumentation, History of ethics, Contemporay debates in philosophy
 
Pasjonaci filozofii mogą znaczenie wykroczyć poza program studiów, dzięki uczestnictwu w licznych sekcjach koła naukowego, udziale w konferencjach organizowanych przez Wydział, debatach filozoficznych, oraz innych wydarzeniach naukowych, kulturalnych i towarzyskich proponowanych z myślą o studentach WF UPJPII.
 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019