Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Prace dyplomowe i obrony

Najbliższe terminy egzaminów dyplomowych:

* 12 września 2019 r. ul. Kanonicza 9

Termin składania prac w formie elektronicznej na CD lub DVD do Dziekanatu (zgodnie z procedurą antyplagiatową):
* 26 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00

 

 

Procedura antyplagiatowa
Zarządzenie Rektora nr 3/2015 z dn. 26.01.2015 r.
1. Student przedstawia promotorowi tekst pracy dyplomowej (lic. lub mgr) w postaci pliku elektronicznego, w formacie uzgodnionym z promotorem (ODT, DOC, DOCX lub PDF – w wersji edytowalnej) na nośniku CD lub DVD wraz z oświadczeniami A i B (załącznik nr1 i nr2).
2. Promotor posiadając ww. oświadczenia dopuszcza pracę do procedury antyplagiatowej, podpisując stosowną zgodę (załącznik nr3), którą przekazuje studentowi.
3. Student składa tekst pracy dyplomowej na nośniku CD lub DVD w wersji dopuszczonej przez promotora do oficjalnej procedury 21 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego w sekretariacie WF.
4. Do pliku pracy student dołącza Oświadczenia A i B oraz zgodę promotora na dopuszczenie pracy do procedury antyplagiatowej.
5. Tekst pracy zostaje poddany sprawdzeniu w elektronicznym systemie antyplagiatowym: plagiat.pl. Do każdej sprawdzanej pracy generowany jest raport podobieństw.
6. Po analizie raportu promotor decyduje o dopuszczeniu pracy dyplomowej do dalszego etapu podpisując stosowną opinię antyplagiatową (załącznik nr4).
7. Student po otrzymaniu od promotora opinii antyplagiatowej drukuje pracę i składa z odpowiednim podaniem i wymaganymi dokumentami w sekretariacie wydziału.

Termin składania dokumentów po procedurze antyplagiatowej:

* 2 września 2019 r. do godz. 13.00

 

Wymagane dokumenty:
Studia licencjackie
2 egzemplarze pracy licencjackiej
(egzemplarz do Archiwum oprawiony w oprawę miękką – tektura, grzbiet pracy z płótna ew. tworzywa sztucznego)
- 2 podpisane oświadczenia do Archiwum: oświadczenie o zgodzie na udostępnienie pracy oraz oświadczenie kierującego i autora pracy (włączone do pracy jako ostatnie strony)
- podpisana i opisana płyta CD (imię i nazwisko, nr albumu, data egzaminu, tytuł pracy, nazwisko promotora, wydział, uczelnia); płytę należy umieścić wewnątrz pracy, na okładce, w doklejonej do niej kopercie formatu K-10 (127*127 mm)
- oświadczenie C (załącznik nr5)
- podanie do dziekana WF, podpisane przez promotora
- wypełniony i podpisany kwestionariusz „Życiorys zawodowy” (z dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia)
- 4 fotografie (format 45x65mm)
- dowód wpłaty (60 zł na indywidualny numer konta)
- indeks z zaliczeniem szóstego semestru + rozliczenie w bibliotekach
- zaświadczenie MSJO o potwierdzonej znajomości języka nowożytnego na poziomie B2

Zgodnie z §31 pkt. 3 "Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w UPJPII" z dn. 01.10.2015 - praca licencjacka jest recenzowana od naboru 2015/2016

Studia magisterskie
2 egzemplarze pracy magisterskiej
(egzemplarz do Archiwum oprawiony w oprawę miękką – tektura, grzbiet pracy z płótna ew. tworzywa sztucznego)
- 2 podpisane oświadczenia do Archiwum: oświadczenie o zgodzie na udostępnienie pracy oraz oświadczenie kierującego i autora pracy (włączone do pracy jako ostatnie strony)
- podpisana i opisana płyta CD (imię i nazwisko, nr albumu, data egzaminu, tytuł pracy, nazwisko promotora, wydział, uczelnia); płytę należy umieścić wewnątrz pracy, na okładce, w doklejonej do niej kopercie formatu K-10 (127*127 mm)
- oświadczenie C (załącznik nr5)
- podanie do dziekana WF, podpisane przez promotora
- wypełniony i podpisany kwestionariusz „Życiorys zawodowy” (z dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia)
- 4 fotografie (format 45x65mm)
- dowód wpłaty (60 zł na indywidualny numer konta)
- indeks z zaliczeniem czwartego semestru + rozliczenie w bibliotekach

 

Wymogi edytorskie: http://polak.wikidot.com/upjp2:praca-dyplomowa

 

Załączniki:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019