Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

„Aspects of Time • Oblicza czasu”. VIII konferencja z cyklu „Wokół Myśli Michała Hellera” 2–3 XII 2016 r.

Znajdźmy czas na czas.

Augustyn z Hippony powiadał, że wie, czym jest czas, do momentu, aż ktoś go o to zapyta. W ósmej już edycji interdyscyplinarnych konferencji z cyklu „Wokół Myśli Michała Hellera” pragniemy iść o krok dalej i pytać o oblicza czasu. Termin oblicze potocznie kojarzony jest z twarzą, a – jak pisał Józef Tischner – spotkanie z twarzą ujawnia prawdę o człowieku, twarz wydaje się być niepojętym, nieuchwytnym, nieokreślonym narzędziem wskazującym punkt odniesienia wobec drugiego. Czy nieustający i niedostrzegalny czas również posiada swoje oblicze, swoją twarz? Czy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to jedyne jego oblicza? Czym tak naprawdę jest czas i co na ten temat mówi współczesna nauka? Na te i na wiele innych pytań, od wieków nurtujących badaczki i badaczy, postaramy się odpowiedzieć podczas nadchodzącego wydarzenia. Tym samym zapraszamy wszystkie Byty studiujące, doktoryzujące się oraz pracujące naukowo – niezależnie od dziedzin, jakimi się zajmują – do wspólnych intelektualnych poszukiwań.

Konferencja odbędzie się w dniach 2–3 grudnia 2016 r. w Krakowie, w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3.

Nowością tej edycji jest próba umiędzynarodowienia przedsięwzięcia, również poprzez wprowadzenie drugiego języka konferencyjnego – zachęcamy do wygłaszania referatów także anglojęzycznie!

Call for Papers

Trwa do 9 listopada. Aby wziąć czynny udział w konferencji należy przesłać propozycję prelekcji zawierającą (1) imię, nazwisko, (2) krótkie przedstawienie siebie wraz z podaniem (3) afiliacji, (4) tytuł i (5) abstrakt wystąpienia oraz (6) bibliografię; zgłoszenie musi zostać przesłane na adres konferencja.wmmh@gmail.com w formacie .odt lub .docx o łącznej ilości znaków do 2000. Powiadomienia o akceptacji zostaną rozesłane 10 listopada.

Opłata konferencyjna w wysokości 25 EUR lub 100 PLN (dla afiliowanych w kraju) musi zostać uiszczona po przyjęciu propozycji, najpóźniej do 20 listopada; opłata pokrywa koszty materiałów konferencyjnych oraz cateringu, lecz nie transportu czy zakwaterowania.

Przykładowe tematy:
- antropocentryczność czasu,
- cykliczność a linearność,
- czas multiwersalny,
- Einsteinowska relatywizacja czasu,
- Fraserowska chronozofia,
- manifestacje czasu,
- naukowość historiozofii,
- ontologia czasu,
- postrzegalność zmian,
- skończoność czasu,
- temporalność.

Po wydarzeniu zostanie wydana recenzowana monografia naukowa zawierająca wybrane referaty.

(Uwaga: znajomość twórczości Hellera nie jest wymagana. Konferencja zostanie zwieńczona wykładem tego filozofa nauki, kosmologa i laureata Nagrody Templetona – to znakomita okazja do zapoznania się z jego myślą!)

Udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

Do zobaczenia na Obliczach czasu!
 

Katedra Filozofii Człowieka
Katedra Filozofii Przyrody
Koło Naukowe Studentów Filozofii
 
• • •
Let us make time for time.

Augustine of Hippo used to say he knew what time was until someone would ask him that. In the 8th edition of the ‘Around the Thought of Michał Heller’ interdisciplinary conferences we would like to go one step further and ask about the aspects of time. One of the formal meanings of the term aspect is associated with appearance of something or someone and—as Józef Tischner wrote—encountering the face reveals the truth about the human, the face seems to be an incomprehensible, elusive, indefinite tool indicating a reference point for the other. Does unceasing and imperceptible time also have its own face, i.e. aspect? Are the past, the present, and the future the only aspects of time? What time actually is and what contemporary science says on it? During the upcoming event we would try to answer these and many other questions which have been concerning researchers for centuries. Thus, we invite all studying and researching entities—irrespective of branches of science in which they operate—to joint intellectual inquiry.

The conference is taking place on 2–3 December 2016 in Krakow, Poland, in the lecture hall of the Pontifical University of John Paul II in Krakow at 3 Bernardyńska Street.

What is new in this edition is an attempt at internationalising the project, also through the introduction of the second conference language—we encourage you to deliver a presentation in English!

Call for Papers

Lasts until 9 November. If you would like to take active part in the conference, a proposal containing (1) your name, (2) a brief biographical note including (3) an affiliation, (4) the title and (5) the abstract of the presentation, and (6) the bibliography has to be sent at konferencja.wmmh@gmail.com in DOCX or ODT format; the total number of characters cannot exceed 2000. Acceptance notification date is 10 November.

Conference fee of 25 EUR or 100 PLN (for affiliated in Poland) has to be paid by 20 November at the latest; the fee covers conference materials and catering yet does not include accommodation nor transportation.

Example topics:
- anthropocentrism of time,
- cyclicality and linearity,
- Einstein’s relativisation of time,
- finitude of time,
- Fraser’s chronosophy,
- manifestations of time,
- multiversal time,
- ontology of time,
- perceivability of changes,
- scientificity of historiosophy,
- temporality.

A peer-reviewed monograph containing selected papers is to be published after the event.

(Please note that you do not have to be familiar with Heller’s works. A lecture of the cosmologist, philosopher of science, and Templeton Prize laurate is culminating the conference—a great opportunity for acquaintance with his thought!)

Passive participation is free of charge and requires no registration.

We look forward to seeing you at the Aspects of Time!
 

Philosophy of Human Department
Philosophy of Nature Department
Philosophy Student Research Group
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018